Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Privé beleid

Verfaillie-Bauwens neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens.

 U kunt op onze website gaan en de meeste informatie over onze onderneming, producten en diensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen. Als u via onze website goederen wilt aankopen, hebben wij noodzakelijkerwijze enkele persoonsgegeven nodig van u.

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid kan nu en dan worden aangepast. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en kunt bepalen of die voor u aanvaardbaar zijn. Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en voor alle toegangsmiddelen, waaronder desktops en laptops, openbare internetconsoles en mobiele toestellen.

Uw mededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de impliciete aanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Mocht u hieromtrent nog vragen of opmerken hebben, kan u ons steeds contacteren via email (info@verfaillie.be).

 

 1. Definities

 • “Verfaillie-Bauwens”: een handelsonderneming gevestigd te Waardamme Kortrijksestraat 356, en met BTW n° BE0424.856.634
 • “Gebruiker”: u, als gebruiker of bezoeker van de website;
 • “Website”: de website die bereikbaar is via de volgende hoofd-URL: www.verfaillie.com;
 • “Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op bepaalde pagina’s van deze website verzamelt Verfaillie-Bauwens persoonsgegevens over u. De gegevens die Verfaillie-Bauwens verzamelt, zijn onder meer uw aanspreektitel, naam, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

 

3. De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Verfaillie-Bauwens verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijn.

Verfaillie-Bauwens stelt het uiterste in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden. Het zal afdoende procedures hanteren om de gegevens die het verzamelt, te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst Verfaillie-Bauwens de illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Verfaillie-Bauwens optimaliseert de veiligheid van uw persoonsgegevens door:

 • ze te coderen als dat aangewezen is;
 • ze met een wachtwoord te beveiligen;
 • contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen;
 • de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen medewerkers van Verfaillie-Bauwens die uw gegevens nodig hebben voor de hierna beschreven doeleinden, krijgen toestemming om ze te raadplegen).

Wanneer u zich als een gebruiker moet registreren, draagt u bij tot bescherming van uw persoonsgegevens door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, en door uw wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op een onveilige manier opslaat.

 

4. Wanneer verzamelt en hoe bewaart Verfaillie-Bauwens uw persoonsgegevens?

Verfaillie-Bauwens verwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer u

 • zich registreert als nieuw Gebruiker of aanmeldt als bestaand gebruiker.
 • indien u goederen wilt aankopen via www.verfaillie.com
 • inschrijft op een nieuwsbrief van Verfaillie-Bauwens;
 • deelneemt aan een wedstrijd, tombola of andere promotie-actie;
 • vragenlijsten invult;
 • een klacht indient of om informatie vraagt;
 • met Verfaillie-Bauwens communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen.

Verfaillie-Bauwens mag persoonsgegevens die het via de website heeft verzameld, combineren met persoonsgegevens die op een andere manier door de gebruiker aan Verfaillie-Bauwens  zijn verstrekt. Het mag die gegevens bijhouden in een enkele gezamenlijke databank of in verschillende aparte databanken.

Verfaillie-Bauwens zal geen persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de hierna beschreven doeleinden en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor deze doeleinden of, afhankelijk van de situatie, gedurende de in een overeenkomst of bij wet bepaalde periode.

 

5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Al uw persoonsgegevens die u aan Verfaillie-Bauwens overmaakt, worden opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast zullen Verfaillie-Bauwens en haar dienstverleners de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via internet kan echter nooit volkomen veilig zijn en het meedelen van persoonsgegevens blijft altijd voor uw eigen risico.

Verfaillie-Bauwens mag de persoonsgegevens die het verzamelt, gebruiken voor de volgende doeleinden (“de doeleinden”):

 • u registreren als gebruiker op de website en de websitediensten uitvoeren (waaronder de verwerking van vragen of verzoeken om informatie over Verfaillie-Bauwens, haar producten of diensten);
 • ervoor zorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor u en uw computer het efficiëntst is;
 • verwerken van bestellingen die gebeuren via de website;
 • verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken;
 • marktonderzoek en -analyse, koopgedrag van de klanten van Verfaillie-Bauwens (bijvoorbeeld door uw mening te vragen over producten en diensten van Verfaillie-Bauwens of door u te vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen);
 • Verfaillie-Bauwens helpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar producten en diensten;
 • interne archivering;
 • marketing, zoals het verstrekken van informatie die u van Verfaillie-Bauwens heeft gevraagd of die u volgens Verfaillie-Bauwens kan interesseren, waarbij u toestemming heeft verleend om daarvoor gecontacteerd te worden (zie later hoofdstuk over direct marketing);
 • organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten;
 • rekrutering (indien u in dat verband informatie aan BSEU heeft verstrekt); en
 • u inlichten over bepaalde veranderingen in diensten van BSEU.

6. Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

Verfaillie-Bauwens zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden, uitgezonderd:

• wanneer de bekendmaking ervan nodig is om werknemers, tussenpersonen, onderaannemers, leveranciers of handelspartners van Verfaillie-Bauwens in staat te stellen om betalingen van de gekochte goederen te verwerken, de gekochte goederen te leveren of een na-verkoop-dienst te verlenen of een taak te vervullen in naam van Verfaillie-Bauwens (zoals het verlenen van marketingsteun, het verrichten van marktonderzoek of het leveren van klantendiensten);

• aan professionele raadgevers van Verfaillie-Bauwens;

• indien de bekendmaking nodig is om wettige belangen van Verfaillie-Bauwens, haar klanten of verbonden vennootschappen te beschermen of als dat bij wet vereist of toegestaan is.


Telkens Verfaillie-Bauwens uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een van de in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten. Verfaillie-Bauwens waarborgt dat voorzien is in bepalingen die ervoor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan in overeenkomst met de doeleinden, en dat deze derden de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.


Indien Verfaillie-Bauwens uw persoonsgegevens bekendmaakt aan een verbonden vennootschap of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de EER, dan zal Verfaillie-Bauwens deze persoonsgegevens niet delen zonder maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER.


Verfaillie-Bauwens zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers en partners die toegang hebben tot persoonsgegevens, persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en hun verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetten.

 

7. Directe marketing

Op registratiepagina’s of elders op de website kan u gevraagd worden om mee te delen of u bepaalde informatie via e-mail en/of met de post wenst te ontvangen. Als u dat doet, stemt u ermee in dat Verfaillie-Bauwens uw persoonsgegevens mag gebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten, promotieactiviteiten en speciale aanbiedingen, alsook van andere informatie over producten of diensten van Verfaillie-Bauwens die volgens BSEU voor u van belang kunnen zijn. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaande klant bent van Verfaillie-Bauwens, mogen wij u via e-mail informatie verstrekken, maar alleen over soortgelijke goederen en diensten als degene die voorheen aan u verkocht zijn.


U mag uw voorkeuren betreffende direct marketing op elk ogenblik wijzigen door gebruik te maken van de uitstapoptie die is opgenomen in iedere direct marketing mailing of, indien u een gebruiker bent, door uw account aan te passen. Als u dat doet, zal Verfaillie-Bauwens uw persoonsgegevens niet verwijderen uit zijn databank(en), maar uw gewijzigde voorkeuren zo snel mogelijk verwerken.

 

8. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grond van bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u het recht hebben om aan Verfaillie-Bauwens bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die Verfaillie-Bauwens van u verkregen heeft.


In de eerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout, onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigeren of vervolledigen. Verfaillie-Bauwens verzoekt u vriendelijk om er mee voor te zorgen dat de persoonsgegevens in zijn documenten zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn. Indien u gelooft dat de aan Verfaillie-Bauwens overgemaakte persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve dan Verfaillie-Bauwens zoals hierna beschreven op de hoogte te brengen. Verfaillie-Bauwens zal uw persoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of aanpassen. Gebruikers die zich via de website geregistreerd hebben, mogen hun persoonsgegevens ook zelf op elk ogenblik in hun account aanpassen.


Op de tweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hun persoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen. Daarvoor moeten zij echter ernstige redenen hebben, dit wil zeggen dat de verwerking voor hen schadelijke gevolgen kan hebben of dat de gegevens niet langer kunnen dienen voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Indien u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan een e-mailbericht te sturen naar Verfaillie-Bauwens (info@verfaillie.be)

 

9. Links

De website kan nu en dan links bevatten naar of van andere websites waarop Verfaillie-Bauwens geen controle heeft. Hoewel Verfaillie-Bauwens zijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websites die de veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen van Verfaillie-Bauwens delen, is Verfaillie-Bauwens niet verantwoordelijk voor de bescherming of vertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen. Alvorens informatie op zulke websites mee te delen, raden wij u aan om hun privacy- en andere verklaringen in dat verband te lezen.

 

10. Cookies en webbakens

Verfaillie-Bauwens tracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom worden voor bepaalde delen van de website cookies gebruikt.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert en waardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. Met behulp van cookies kan Verfaillie-Bauwens de populairste delen van de website identificeren, aangezien ze Verfaillie-Bauwens laten weten welke pagina’s gebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij erop doorbrengen. Op basis van deze verzamelde gegevens kan Verfaillie-Bauwens de website aanpassen, om de vereisten van de gebruikers beter te weerspiegelen en een meer klantgerichte ervaring te bieden. Dankzij cookies kan Verfaillie-Bauwens er bijvoorbeeld voor zorgen dat de informatie die tijdens het volgende bezoek aan de website op uw scherm verschijnt, is afgestemd op uw voorkeuren als gebruiker.


De website, alsook bepaalde mededelingen zoals promoties via e-mail, kunnen webbakens bevatten. Dit zijn uiterst kleine afbeeldingen of objecten in een webpagina of e-mail die voor de gebruiker doorgaans onzichtbaar zijn, maar waarmee Verfaillie-Bauwens kan nagaan of een gebruiker de pagina of e-mail in kwestie bekeken heeft. Webbakens werken meestal in combinatie met cookies en Verfaillie-Bauwens gebruikt beide op dezelfde manier.

Meer informatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid .

 

11. Minderjarigen

Personen jonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder de toestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. Zonder die toestemming wenst Verfaillie-Bauwens geen persoonsgegevens van deze personen op te slaan, en die gegevens evenmin te verwerken of door te sturen naar derden.  

 

12. Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Loading...
Loading...